Szczegóły wyjazdu na obóz

Szanowni Państwo, informujemy że wyjazd na obóz sportowy we Wdzydzach Kiszewskich jest spod SP w Chwaszczynie, ul. Mickiewicza 16. Zbiórka 31.07.21 o godzinie 14.30 – prosimy nie zastawiać „zatoczki” dla autobusu. Godzina zbiórki na mini turnus (6.08.21) do potwierdzenia tak jak i godzina powrotu z obozu.

Bony turystyczne będziemy realizować w trakcie obozu, po 1 sierpnia w godzinach wieczornych. Prosimy przygotować wygenerowany kod tak by podczas rozmowy telefonicznej do autoryzować. Wygenerowany kod zaoszczędzi wszystkim czas.

Prosimy o wypełnienie druku covid (poniżej do pobrania) oraz dostarczenie oryginału wniosku/ zgłoszenia na obóz w dniu wyjazdu.

Z uwagi na ciągłe restrykcje i niepewną sytuację prosimy nie odwiedzać dzieci w trakcie obozu.

Dzieci nie zabierają telefonów – będą do dyspozycji trenerów w godzinach wieczornych i wolnych od zajęć.

Pamiętamy o maseczkach, ochraniaczach i…dobrym humorze 🙂

Oświadczenie uczestnika wydarzenia
w związku ze stanem epidemii COVID-19

„obóz sportowy Wdzydze Kiszewskie 31.07.2021 – 09.08.2021”
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
Ja, niżej podpisana/y _______________________________________________________________________
Nr telefonu: ______________________________________________________________________________ zezwalam na udział mojego dziecka………………………………………………………………
w obozie sportowym we Wdzydzach Kiszewskich  w dniach 31.07.2021-09.08 2021.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-19;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Klub Sportowy Gokken wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także KS GOKKEN na adres mailowy: klub@gokken.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego podczas obozu sportowego we Wdzydzach Kiszewskich  w dniach 31.07.2021-09.08 2021.
Oświadczam, że uczestnik nie ma innych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w wydarzeniu.
Nadmieniamy, że dane nie będą przetwarzane i są na wyłączność KS GOKKEN.